Τρίτη, 17 Απριλίου 2012

Την Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 ξεκινάει το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής της Πληροφορικής στην πόλη της Φλώρινας. Το πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνει την παρουσίαση 55 εγκεκριμένων εργασιών, οι οποίες επιλέχτηκαν μετά από διαδικασία τυφλής κρίσης από δύο τουλάχιστον κριτές.Στο συνέδριο θα παρουσιάσω και εγώ μία έρευνα που πραγματοποίησα στην τάξη. Η παρουσίαση θα γίνει την Κυριακή 22 Απριλίου στις 09:30 ενώ την περίληψη της εισήγησης μου μπορείτε να τη δείτε στη συνέχεια.


Τίτλος
Μάθηση Προγραμματισμού Η/Υ από μαθητές Α’ Λυκείου με το Scratch


Περίληψη
Στην παρούσα έρευνα εξετάζεται η διδασκαλία του Scratch σε μαθητές της Α’ Λυκείου. Ο σκοπός της έρευνας ήταν να εκτιμηθεί ο βαθμός εκμάθησης βασικών προγραμματιστικών εννοιών με χρήση μίας μαθητοκεντρικής μεθόδου διδασκαλίας. Για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκαν τα τελικά projects των μαθητών, οι παρατηρήσεις που έγιναν στο εργαστήριο και ένα ερωτηματολόγιο που συμπλήρωσαν οι μαθητές αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η παραπάνω μέθοδος διδασκαλίας βοήθησε τους μαθητές να κατανοήσουν βασικές προγραμματιστικές έννοιες ενώ η άποψη των μαθητών τόσο για το Scratch όσο και για τη μέθοδο διδασκαλίας ήταν πολύ θετική. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι το Scratch μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως περιβάλλον εκμάθησης των βασικών εννοιών του προγραμματισμού σε μαθητές της Α’ Λυκείου.

Λέξεις κλειδιά
Scratch, Προγραμματισμός, Λύκειο.


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου